breeam veiligheidsadviseur-cocoon-rob-van-dijk, breeam man8, man8, breeam

BREEAM veiligheidsadviseur

“Zoekt u een Ervaren BREEAM

veiligheidsadviseur?”

 

Wij zijn als onafhankelijke BREEAM veiligheidsadviseur de VOORLOPER van slimme oplossingen met betrekking tot BREEAM MAN8!

Bij Cocoon risk management B.V. hebben we al meer dan 17 jaar ERVARING met het uitvoeren van dreigingsonderzoek, risicoanalyses, beveiligingsplannen en beveiligingsbestekken. Projecten die we hebben mogen begeleiden variëren van onderwijs- en zorginstellingen tot high risk locaties behorend tot nationale vitale infrastructuur.

Wij ontwikkelde speciaal voor BREEAM MAN8 een systematiek en werkwijze die voor iedereen helder is en in bijna alle gevallen leidt tot een beter veiligheidsniveau tegen lagere initiële kosten. Inmiddels is deze werkwijze met succes op vele projecten toegepast.

BREEAM veiligheidsadviseur

Alle projecten op het gebied van beveiliging en criminaliteitspreventie staan bij Cocoon onder leiding van Rob van Dijk RSE RCE ATO.

Rob van Dijk heeft ruime ervaring met grote en kleinere projecten maar altijd met de missie om te beveiligen zonder inbreuk te doen aan de uitstraling van de omgeving of het gebouw.

Moet er zwaar beveiligd worden, dan maken wij een beveiligingsplan en schrijven we een bestek. Maar als dat even niet noodzakelijk is dan gebruiken we de Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) methode. Hiermee kunnen we gewenst en ongewenst gedrag beïnvloeden zonder dat het een nadelig effect heeft op het gevoel van veiligheid, de begroting van het project of de algemene belangen op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid. De belangrijkste dragers voor deze methode zijn dan ook het gezamenlijk economisch- en veiligheidsbelang. Bekijk de voorbeelden op deze website in onze portfolio.

Rob van Dijk beschikt over de volgende kwalificaties die in de beoordelingsrichtlijn aan de BREEAM veiligheidsadviseur gesteld worden:

Preventieadviseur & Bouwplanadviseur Politie Keurmerk Veilig Wonen

  Security Management (DHM) aan de Haagse Hogeschool geregistreerd bij SERN (RSE)

 CPTED expert geregistreerd bij N’Loyd (RCE)

 Anti Terrorism Officer & Assessor (ATO)

Door ons innovatief vermogen, jarenlange ervaring en kwalificaties op het gebied van veiligheid zijn wij een zeer geschikte (keten)partner voor uw BREEAM project.

action button email         action button bellen

Dutch Green Building Council (DGBC) en veiligheid

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke stichting die het BREEAM-NL duurzaamheidkeurmerk heeft ontwikkeld voor Nederlandse gebouwen, gebieden en infrastructuur. Zij verstrekt certificaten aan projecten waarvan de mate van duurzaamheid is beoordeeld volgens vooraf gestelde criteria die zijn vastgelegd in een beoordelingsrichtlijn (BRL). Maar ook bij veiligheid is het van belang om duurzame oplossingen te implementeren. Dit komt het gevoel van veiligheid en de leefbaarheid ten goede en voorkomt onverwachte uitgaven bij incidenten.

Het keurmerk BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’ en is een meetinstrument voor de beoordeling van de duurzaamheid van projecten. Bij het beoordelen van bestaande gebouwen kunnen, naast het gebouw zelf, ook het beheer en het gebruik van dat gebouw meegenomen worden.

Beoordelingsrichtlijn nieuwbouw BREEAM-NL-MAN8

In de beoordelingsrichtlijn voor nieuwbouw en renovatie gaat MAN hoofdstuk 8 over het identificeren en stimuleren van effectieve ontwerpmaatregelen die de sociale veiligheid in de omgeving van het project verhogen. Dit door bescherming te bieden tegen vaak voorkomende criminaliteit (zoals vernielingen, gelegenheidsinbraken, diefstal enz.).

U dient aan te tonen dat tijdens de ontwerpfase een aantoonbaar gekwalificeerde veiligheidsadviseur is geraadpleegd en dat de aanbevelingen zijn verwerkt in het ontwerp van het gebouw en (voor zover van toepassing) zijn verwerkt in de tot het ontwerp behorende parkeergelegenheid en de directe omgeving van het gebouw.

Zoals in de inleiding reeds benoemd kunnen we in het ontwerp al grote resultaten boeken, vaak tegen relatief lage kosten. Hiervoor is het noodzakelijk om onze kennis te bundelen met de kennis van de architect zodat criminaliteitsrisico’s en potentieel ongewenst gedrag in het ontwerp, de inrichting en het gebruik van het bouwwerk kunnen worden geëlimineerd.

Indien toch noodzakelijk beschrijven wij in de ontwerpfase eventuele eisen aan beveiligingsinstallaties en bouwkundige beveiligingsvoorzieningen in een beveiligingsbestek of werkomschrijving.

Bij de oplevering ontvangt u van de veiligheidsadviseur een inspectierapport waarin wordt bevestigd dat het gebouw voldoet aan de gedane aanbevelingen. Waar alternatieve maatregelen zijn getroffen zal de veiligheidsinspecteur verklaren dat de alternatieven voldoen aan de gestelde eisen.

Download hier de beoordelingsrichtlijn_BREEAM-NL_nieuwbouw_en_renovatie_2014

 

Beoordelingsrichtlijn in-use BREEAM-NL-MAT02

In de beoordelingsrichtlijn voor bestaande bouw gaat MAT 02 over het opstellen van een beveiligingsrisico-advies door een gekwalificeerde veiligheidspreventie-adviseur.

Bij de Beoordelingsrichtlijn in-use dient veiligheid vanuit perspectief van de beheerder, de gebruiker, en de maatschappij (b.v. politie) beschouwd te worden. Er dient een beleid te worden gemaakt dat niet vanuit incidenten wordt gevoed, maar op basis van een gedegen analyse van de dreiging en de risico’s. Voor een goed onderbouwd preventiebeleid is een gekwalificeerd veiligheidspreventie-adviseur nodig.

We sluiten het onderzoek en advies af met een plan van aanpak waarin duidelijk staat omschreven hoe u de geconstateerde beveiligingsrisico’s kunt beperken. Dit document heeft u nodig voor de bewijsvoering van dit onderdeel van de beoordelingsrichtlijn.

Onze werkwijze is niet veel anders dan bij nieuwbouw met dien verstande dat we op zoek gaan naar mogelijkheden voor implementatie in een bestaand bouwwerk. Dit doen we bij voorkeur in samenspraak met op de opdrachtgever omdat dit effect kan hebben op de uitstraling van het gebouw of terrein, de cultuur binnen de organisatie en de bedrijfsprocessen binnen de organisatie. Eventuele beveiligingsmiddelen moeten hierbij zo min mogelijk een obstakel vormen.

Beoordelingsrichtlijn in-use BREEAM-NL-MAT03

In de beoordelingsrichtlijn voor bestaande bouw gaat MAT 03 over het implementeren van de beveiligingsadviezen.
Wij vervaardigen een plan van aanpak met daarin de te treffen maatregelen en verklaren dat deze maatregelen zijn opgevolgd of voor opvolging zijn ingepland.
Wij kunnen periodieke audits uitvoeren waarin we de risico’s opnieuw afwegen, de staat van de risico beperkende maatregelen controleren en toetsen of de betreffende medewerkers hun rol goed uitvoeren. Dit kan vrij basaal maar ook zeer uitgebreid worden uitgevoerd. Lees meer.

Download hier de BRL BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

Beoordelingsrichtlijn gebiedsontwikkeling BREEAM-NL-W&W 1 Sociale veiligheid

Voor het, in het kader van W&W1, bevorderen van de sociale veiligheid in een plangebied kunt u bij de preventieadviseur  of de bouwplanadviseur van Cocoon risk management terecht.

Wij hanteren voor de woningbouw het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW en bouwplanadviseur) en voor de overige bouw en de terreinen de ontwerpmethode Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). Deze laatste is grotendeels beschreven in het het Handboek Veilig Ontwerp en Beheer van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB), waarvan Rob van Dijk overigens bestuurder is.

D0wnload hier de BREEAM-NL_Gebiedsontwikkeling_2012_v1.0

Bel of email ons voor een vrijblijvend gesprek of advies.

breeam, nieuwbouw, renovatie, brl, cocoon, veiligheidsadviseur breeam, nieuwbouw, renovatie, in-use, in use, brl, cocoon, veiligheidsadviseur breeam, nieuwbouw, renovatie, brl, cocoon, gebiedsontwikkeling, veiligheidsadviseur

High Risk Security
BREEAM MAN 8 voor Audi Huiskes Kokkeler

In bij dit BREEAM MAN 8 preventierapport hielden we nadrukkelijk rekening met de verhoogde dreiging die een autobedrijf met zich mee brengt.

Bekijk Casus
Security by Design
BREEAM MAN 8 voor de van Mossel showroom

Voor de van Mossel showroom te Amersfoort vervaardigde wij een BREEAM MAN 8 preventierapport. Resultaat: lagere bouwkosten en een nog hoger beveiligingsniveau.

Bekijk Casus