Concept PGS 33-1 Afleverinstallaties LNG voor voertuigen gereed in Nieuwe Stijl

Pagina gewijzigd door Hanneke van Hemme

21-08-2017

Het concept van PGS 33-1 ‘Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen’ is omgezet in Nieuwe Stijl en gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

PGS 33-1
Deze PGS heeft betrekking op motorvoertuigen die LNG gebruiken. Vloeibaar gemaakt aardgas, ofwel Liquified Natural Gas (LNG), is een sterk opkomende brandstof voor de transportsector (zowel wegvervoer als binnenvaart) aangezien LNG een hoge energiedichtheid heeft en relatief lagere uitstoot aan luchtvervuilende stoffen.
PGS 33-1 is een richtlijn voor het ontwerpen, bouwen en functioneren van LNG vulstations. Hieronder vallen onder meer de ontwerpeisen die worden gesteld aan de installatie, de toegepaste componenten en de gebruiksomstandigheden. Daarnaast zijn interne en externe risico’s en veiligheidsafstanden belangrijk. Ook de bevoorrading en de daarbij behorende procedures zijn beschreven.

Aanleiding voor herziening van PGS 33-1
De belangrijkste reden om PGS 33-1 te herzien is het omzetten van deze PGS naar de Nieuwe Stijl. Deze Nieuwe Stijl zorgt ervoor dat de PGS-richtlijn gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een nieuwe belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team start met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Vervolgens stelt het team op basis van de risico’s de doelen en daaraan gekoppelde maatregelen vast. Daarnaast zijn de aanbevelingen uit het LNG Veiligheidsprogramma verwerkt.

Aanpak van de herziening
Belangrijke uitgangspunten bij de actualisatie van PGS 33-1 zijn:
• de basis van de richtlijn wordt gevormd door de wettelijke kaders (o.a. Omgevingswet, Bal, Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio’s);
• daardoor een goede aansluiting op de praktijk van vergunningverlening, handhaving en toezicht;
• het op een heldere en transparante manier weergeven van de stand der techniek, waarbij duidelijk is waarom bepaalde voorschriften zijn opgenomen;
• als PGS-team zorgdragen voor een zorgvuldige weging bij het opnemen van doelen en maatregelen waarbij het risicoanalyseprincipe wordt toegepast.

Commenaar indienen
Mocht u interesse hebben ons te helpen PGS 33-1 verder te verbeteren, dan kunt u hier verder lezen hoe u PGS 33-1 kunt downloaden en verbetervoorstellen kunt indienen.

 

Source: Relevant externe veiligheid Concept PGS 33-1 Afleverinstallaties LNG voor voertuigen gereed in Nieuwe Stijl]]>