Concept PGS 6 beschikbaar voor openbare commentaarronde

Pagina gewijzigd door Hanneke van Hemme

03-05-2016

Een concept van PGS 6 ‘Aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo 2015’ is momenteel beschikbaar voor commentaar

Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Het betreft een herziene PGS-richtlijn. Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 6-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.
De grote verbondenheid met wet- en regelgeving en het verplichtende karakter van de voorschriften voor inrichtingen dragen bij aan het feit dat PGS 6 afwijkt van de andere publicaties in de PGS-reeks. Dit heeft ertoe geleid dat voor dit actualisatietraject is gekozen voor een nauwe samenwerking met BRZO+.

Status concept
Het concept van PGS 6 heeft nog niet de status van een PGS-richtlijn. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring worden voorgelegd aan de PGS-programmaraad en BRZO+.

Nadere inhoudelijke informatie
Op dit moment is er nog geen consensus tussen de diverse leden van het PGS 6-team, overheid en industrie, over de wijze van beschrijving van de installatiescenario’s (bijlage G3 en H4). De discussiepunten hierover zijn voorgelegd aan BRZO+ en IenM. Dit staat ook weergegeven in de betreffende bijlagen
Ten opzichte van PGS 6:2006 zijn er vijf nieuwe bijlagen opgenomen in PGS 6. Dit betreft de volgende bijlagen:

  • Bijlage C: PBZO-document
  • Bijlage D: Omschrijving VBS-elementen
  • Bijlage L: Overstromingen
  • Bijlage M: Aardbevingen
  • Bijlage N: Kwetsbare natuurgebieden

In zowel bijlage L als M is vermeld dat nog niet alle noodzakelijke informatie beschikbaar is. Voor overstromingen zijn dit de overstromingsrisicokaarten. Voor aardbevingen zijn dit de aanvullende contourplots en de checklist voor Fase 0. Aan BRZO+ en IenM is gevraagd om hierop actie te ondernemen.

De lay-out van de richtlijn is nog niet optimaal. Bij de definitieve publicatie zal dit worden geperfectioneerd.

Commentaar leveren
U kunt het concept PGS 6 ‘downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.

LET OP: Wijzigingsvoorstellen die niet in de bovengenoemde wijzigingstabel worden geleverd of na de deadline binnenkomen, worden niet behandeld.

U kunt uw reactie uiterlijk tot 29 mei a.s. sturen aan pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Vervolgstappen
Het commentaar zal vervolgens worden besproken in het PGS 6-team en bij instemming worden verwerkt in de PGS 6. Daarna wordt de PGS 6 ter goedkeuring voorgelegd aan de PGS-programmaraad en BRZO+. De verwachting is dat PGS 6 in juli 2016 wordt gepubliceerd.

Interessepeiling
Bijgevoegd vindt u een vragenlijst over de toepassing van PGS 6 binnen uw bedrijf en de behoefte aan training of opleiding over PGS 6. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u die in wilt vullen.

Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

 

 

 

Source: Relevant externe veiligheid Concept PGS 6 beschikbaar voor openbare commentaarronde]]>