Concept Handreiking UPD voor VBB-systemen beschikbaar voor openbare commentaarronde

Pagina gewijzigd door Hanneke van Hemme

03-05-2016

Het concept van de ‘Handreiking voor het opstellen van een Uitgangspunten Document (UPD) voor Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen)’ is momenteel beschikbaar voor (openbaar) commentaar.

Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Status concept

Het concept van de Blauwdruk UPD heeft nog niet de definitieve status. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. De opmaak van het concept is nog niet optimaal. Bij de definitieve publicatie zal dit worden geperfectioneerd. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de Blauwdruk UPD ter goedkeuring worden voorgelegd aan de PGS-programmaraad.

Aanleiding

In de PGS 15 richtlijn wordt in hoofdstuk vier beschreven hoe verpakte gevaarlijke stoffen in hoeveelheden groter dan 10 ton op een veilige wijze worden opgeslagen. In dit hoofdstuk wordt beschreven welk beschermingsniveau vereist is. Als beschermingsniveau 1 vereist is, is ook een geschikt en bedrijfsgereed Vast opgesteld Brandbeheersing- en Brandblussysteem (VBB-systeem) aanwezig.

De PGS 15 stelt, dat een VBB-systeem (of een combinatie van VBB-systemen) is ontworpen volgens het goedgekeurd UPD. In hoofdstuk 4 van de PGS 15 richtlijn is omschreven wat de functie van het UPD is, welke informatie het UPD moet bevatten, hoe, door wie en wanneer het UPD moet worden beoordeeld en goedgekeurd. Het goedgekeurde UPD neemt bij de uitvoering en beoordeling van VBB-systemen een centrale plaats in en is dan het leidende document.

Ondanks dat ook in voorgaande versies van de PGS 15 richtlijn uitleg is gegeven over de functie en inhoud van het UPD, bleek in de praktijk dat het opstellen, beoordelen en goedkeuren van het UPD vaak een moeizaam proces is. De redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn divers. Vastgesteld is, dat partijen die betrokken zijn bij het opstellen, beoordelen en goedkeuren van het UPD behoefte hebben aan een handreiking.

Deze handreiking is dan ook primair opgesteld om in bovenstaande behoefte te voorzien. De handreiking is gebaseerd op de PGS 15 richtlijn 2016 versie 1.0 (naar verwachting zal deze medio dit jaar worden gepubliceerd) en sluit dan ook aan bij ‘UPD-voorschriften’ van deze richtlijn.

Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

 

 

 

Source: Relevant externe veiligheid Concept Handreiking UPD voor VBB-systemen beschikbaar voor openbare commentaarronde]]>