Concept PGS 29 beschikbaar voor openbare commentaarronde

Pagina gewijzigd door Hanneke van Hemme – “What did you change?”

18-04-2016

Een concept van PGS 29 ‘Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’ is momenteel beschikbaar voor commentaar.

Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Het betreft een herziene PGS richtlijn. De belangrijkste inhoudelijke en redactionele wijzigingen kunt u hier terugvinden. Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 29-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.

Status concept
Het concept van PGS 29 heeft nog niet de status van een PGS richtlijn. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring worden voorgelegd aan de PGS-programmaraad.

Nadere inhoudelijke informatie
Voor een aantal voorschriften / artikelen geldt dat er nog geen consensus is tussen de diverse leden van het PGS 29-team. Dit wordt in de richtlijn expliciet genoemd indien dat de situatie is. Het betreft een aantal specifieke voorschriften en voorschriften die samenhangen met onder andere tankputbranden en overvulbeveiliging. Deze voorschriften zijn blauw gemarkeerd in deze concept PGS 29. Het verschil van inzicht gaat over het opnemen van alternatieve erkende maatregelen (in bestaande situaties) bij die voorschriften. De overheidsvertegenwoordigers zien op dit moment geen specifieke alternatieven die erkend en in deze conceptversie PGS29:2016 opgenomen kunnen worden, anders dan de wijzigingen die al via de beleidsbrief van de Staatssecretaris van IenM zijn bevestigd.

Belanghebbenden kunnen in deze openbare commentaarronde desgewenst alternatieve maatregelen voorstellen en daarbij onderbouwen dat hiermee ook invulling wordt gegeven aan het doel van het voorschrift. Die voorstellen worden meegenomen bij de besluitvorming binnen de PGS organisatie waarbij alle commentaren worden besproken.
Na goedkeuring door de PGS-programmaraad is het doel de PGS 29 in juni 2016 te publiceren. Als onverhoopt binnen het PGS-team geen volledige consensus wordt bereikt, zal dit voorgelegd worden aan de PGS Programmaraad.

De lay-out van de richtlijn is nog niet optimaal, die zal bij de definitieve publicatie worden geperfectioneerd.

Commentaar leveren
U kunt het concept PGS 29 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.

LET OP: Wijzigingsvoorstellen die niet in de bovengenoemde wijzigingstabel worden geleverd of na de deadline binnenkomen worden niet behandeld.

U kunt uw reactie uiterlijk tot 8 mei a.s. sturen aan pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Vervolgstappen
Het commentaar zal vervolgens worden besproken in het PGS 29-team. Na goedkeuring door de PGS-programmaraad is de verwachting dat PGS 29 in juni van 2016 wordt gepubliceerd.

Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

 

 

 

Source: Relevant externe veiligheid Concept PGS 29 beschikbaar voor openbare commentaarronde]]>