Inventarisatie instrument IKEV verbeterd

Page edited by Ester van Aalst

19-10-2015

Op advies van het programmaleiders overleg externe veiligheid (PLEV) is met een quickscan onderzocht hoe werken met het inventarisatie instrument ‘Integratie Kader Externe Veiligheid (IKEV)’ in de praktijk uitpakt.

De quickscan werd uitgevoerd bij vier bevoegde gezagen: twee grote gemeenten met een hoog EV-risicoprofiel en twee kleinere gemeenten met een laag risico-profiel. Ook vanuit één omgevingsdienst werd input voor de quickscan ontvangen. Het onderzoek richtte zich op onderwerpen als benodigde tijd, duidelijkheid van te volgen werkwijze, begrijpelijkheid van informatie en betrokkenheid van gemeentelijke of provinciale experts. Tenslotte bood de quickscan ruimte voor het melden van knelpunten en suggesties.

De resultaten van de quickscan zijn besproken in het PLEV en verwerkt in ‘verbeterde versie’ van het IKEV. Onder andere zijn vragen en toelichtingen toegankelijker gemaakt. Inhoudelijk is er weinig verschil tussen de twee versies van het IKEV. Het is dus niet nodig om een ingediende IKEV te actualiseren. Negen provincies hebben inmiddels of zullen een IKEV indienen.

Omgevingsvisies
De omgevingswet vraagt gemeenten en provincies om een omgevingsvisie op te stellen. De resultaten van de inventarisatie met IKEV zijn nuttig voor de op te stellen omgevingsvisies. Een belangrijk doel van de omgevingsvisie is het bevorderen van de samenhang van beleid voor de fysieke leefomgeving. De visievorming op verschillende terreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, milieu, (externe) veiligheid, natuur, etc. wordt in de omgevingsvisie niet alleen samengevoegd, maar ook met elkaar verbonden. Zo worden in een vroeg stadium mogelijk strijdige of juist synergetische ontwikkelingen met elkaar in verband gebracht. Bestuurlijke ambities over ruimte en (externe) veiligheid kunnen in dat integrale proces goed worden ingebracht.

Impuls Omgevingsveiligheid
In het programma Impuls Omgevingsveiligheid wordt de relatie gelegd tussen de IKEV en de toekomstige omgevingsvisies. In deelprogramma 3 (Informatie- en Kennisinfrastrcutuur) wordt een project gestart om een methode op te stellen waarmee gemeenten (ambities over) externe veiligheid in hun omgevingsvisie kunnen meenemen. Zo mogelijk wordt deze methode ook afgestemd met (ambities over) andere milieu-domeinen zoals lucht en geluid. De uitvoering zelf, het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie, is onderdeel van deelprogramma 4.

Meer informatie staat in Inventarisatie kader externe veiligheid en checklist of neem contact op met Hans Iserief

 

 

 

Source: Relevant externe veiligheid Inventarisatie instrument IKEV verbeterd]]>